طراحی فاکتور● در نظر داشته باشید که در چاپ فاکتور برای صحافی منگنه فضایی به پهنای ۲ سانتیمتر، مورد نیاز است که از ابعاد کاغذ کسر خواهد شد.

● برای طراحی فاکتور از درج کلمه «شماره» جداً خوداری نمایید. زیرا در حین شماره زنی کلمه «شماره» توسط خود ماشین، چاپ می شود. همچنین برای درج آن فضایی حداقل به ابعاد ۱×۳ سانتیمتر باید در نظر گرفته شود.

● به دلیل گراماژ کم کاغذ فاکتور، از هر گونه طرح تمپلات، جداً خودداری نمایید.

● در زمینه جدول فاکتور با کاغذ کاربن دار از هیچ طرحی استفاده نکنید و صرفاً به خطوط جدول فاکتور اکتفا شود، چون موجب کاهش اثر انتقالی برگه های فاکتور به یکدیگر خواهد شد.

● برای بالا رفتن کیفیت چاپ فاکتور با چاپ چهاررنگ توصیه می شود خطوط جدول و نوشته های ریز آن را با استفاده از تنها یک کانال رنگی مثلا فقط K (مشکی) طراحی نمایید.

● در نظر داشته باشید در فاکتورهای کاغذ کاربن دار همیشه رنگ کاغذ نسخه اول سفید و رنگ کاغذ نسخه آخر زرد می باشد.

● یادآور می شویم هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت دستورالعمل فوق فقط متوجه سفارش دهنده خواهد بود. همچنین به دلیل حجم بالای سفارشات در زمان دریافت سفارش این گونه فرض می شود که طراح فایل ارائه شده نکات فوق را در طرح خود در نظر گرفته و بنابراین هیچ گونه نظارت و تغییری در فایل ارسالی شما، انجام نخواهد گردید.