طراحی پاکت۱. در محل های برش و خط تا، حفظ ۱ سانتیمتر فضای خالی برای نوشته ها و طراحی ضروری است .

۲. پس از اتمام طراحی و قبل از تهیه خروجی مناسب،کلیه خطوط محدوده برش و خط تا را حذف نمایید،در غیر این صورت این خطوط به همراه طرح چاپ خواهد شد که مسئولیت آن به عهده مشتری می باشد.

۳. به هیچ عنوان برای طراحی پشت پاکت (درب + زیر درب)، (سمت راست + سمت چپ) از خطوط یا طرح هایی که در محل وصل کردن بایستی دقیق روی هم بنشینند استفاده نکنید.

۴. از رنگ های تمپلات و رنگ های حساس در طراحی پاکت استفاده نکنید. ۶. در طراحی فایل دقت شود که جهت نوشته ها و یا تصاویر و... مطابق با مونتاژ باشد.(جهت نوشته های درب و زیر درب پاکت با قسمت روی پاکت متفاوت می باشد.)